Durante el 3er Seminario Latinoamericano de Naginata, los alumnos de Mexico, Uruguay y Chile, rindieron sus exámenes de grados ante la comisión conformada por Sensei Morita Yasue, Sensei Tomomi, Sempai Tiemi y Sempai Henrique.

Muchas Gracias a todos!!!

Los resultado son:

Naginata Chile

Maria Elena Barrera               3er Kyu

Jenny Escobar                            3er Kyu

Marcelo Loyola                           3er Kyu

Juan Pablo Torres                      3er Kyu

Alvaro Mitsunori Nishikawa  3er Kyu

Susana Ortega Gómez               4to Kyu

Magdalena Traub                       4to Kyu

Genji Kuramochi                        4to Kyu

Amaya Biscar                               4to Kyu

Raquel Grandez Paifa               4to Kyu

Tamara Hidalgo                          4to Kyu

Josefa Lopez                                 5to Kyu

Pablo Ocarez                                5to Kyu

Padro Marin                                5to Kyu

Leonardo Leiva                          5to Kyu

Jerussa Crespo Muñoz            6to Kyu

Lucas Muñoz                             6to Kyu

Emilia Barrios Quevedo          6to Kyu

Natalia Rojas Romero             MuKyu

Sergio Pizarro Salazar             MuKyu

Ingrid Fuentes                          MuKyu

Jaime Lopez                              1er Kyu

 

Naginata Uruguay

Santiago Gonzalez                    3er Kyu

Andrés Latorres                        3er Kyu

Ernesto Tarduña                       3er Kyu

 

Naginata Mexico

Juan Pablo Aguirre                   1er Kyu